Finans og og risikostyring

Økonomistyring, likviditetsstyring og ledelsesrapportering er afgørende for virksomhedens succes

Et regnskab viser den økonomiske udvikling i virksomheden i den periode som regnskabet omfatter, og er derfor ikke anvendelig som styringsværktøj i virksomheden. En veltilrettelagt og gennemført økonomistyring og likviditetsstyring sikrer derimod at virksomheden kender sin økonomiske situation og risiko.

Økonomisk styring og opfølgning giver virksomheden forståelse for sammenhængen mellem omsætning/aktivitet og ressourceanvendelse. Herved opnås overblik over lønsomme og mindre lønsomme produkter, kunder og aktiviteter hvilket giver virksomheden mulighed for at ændre adfærd og igangsætte aktiviteter til optimering og forbedring af virksomhedens lønsomhed.

Likviditetsstyring og opfølgning giver virksomheden overblik over likviditeten både hvad som er til rådighed nu og fremadrettet. Det er vigtig at forstå virksomhedens likviditets flow, og herunder om likviditeten er tilstrækkelig til de planlagt aktiviteter og om arbejdskapitalen er sammensat på den for virksomheden optimale måde. En for høj kapitalbinding i lager og debitorer øger virksomhedens risiko gennem ukurans på lager og tab på debitorer samtidig med at de samme penge kunne være anvendt til finansiere udvikling af forretningen og dermed øge indtjening og lønsomhed.

Driftsbudgettet giver et overblik over, hvad virksomheden kan forvente af indtægter og udgifter hen over en kommende periode. Likviditetsbudgettet giver et overblik over hvad virksomheden kan forvente af indbetalinger og udbetalinger over en periode. Både driftsbudget og likviditetsbudget udarbejdes på baggrund af aktivitetsplaner, initiativer og investeringer som virksomheden igangsætter i den periode budgettet dækker over. Selve økonomi- og likviditetsstyring samt den løbende opfølgning sker med udgangspunkt i den aktuelle performance sammenholdt med budgetter og planer.

Nøglen til virksomhedens succes er, at ledelsen kan træffe beslutninger på et korrekt og oplyst grundlag. Dette sker på baggrund af ledelsesinformation, dataanalyse og nøgletal. Det er derfor vigtigt at ledelsesinformation og nøgletal/KPI’er udarbejdes så de understøtter kritiske succesområder og sikrer rettidig og relevant information om virksomhedens udvikling og støtter ledelsens strategiske beslutninger.

Muto har mange års erfaring med at rådgive virksomheder og kan derfor hjælpe din virksomhed med at optimere økonomistyring, lønsomhed, rentabilitet og likviditet. Muto kan endvidere hjælpe med at optimere administrative opgaver og processer som forbedrer økonomistyringen, øger effektiviteten i organisationen og medvirker til at skabe overblik og beslutningsgrundlag for virksomhedens ledelse.

Muto kan bl.a. tilbyde følgende

 • Skabe sammenhæng og gennemsigtighed mellem de forretningsmæssige aktiviteter og de økonomiske resultater
  • Synliggøre indtjening per kunde, produkt, marked
  • Synliggøre lønsomhed og ressourceanvendelse på processer og aktiviteter
 • Hjælp til effektivisering af processer/rutiner eller generel reduktion af omkostninger
 • Udarbejde perioderegnskab, årsregnskab
 • Udarbejde budget/forecast baseret på aktivitetsplaner således at salgs-, operationelle og finansielle planer sammenkobles og økonomi- og likviditetsstyring implementeres.
 • Implementere processer til effektiv omkostningsopfølgning og -styring og ledelsesrapportering
 • Skabe relevant ledelsesinformation som understøtter virksomhedens strategi og kritiske succesfaktorer, herunder udvikling af relevante KPI’er og nøgletal
 • Udarbejde værktøj til likviditetsstyring, opfølgning og planlægning
 • Hjælp til optimering af likviditet og arbejdskapital